AXA MBASK'a xoş geldiniz

MƏSULİYYƏT SIĞORTASI

İstənilən təşkilatın fəaliyyəti üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və əmlakına zərər vurmaq riski ilə bağlıdır. Belə ziyan vurulduğu təqdirdə təşkilatın üzərinə həmin zərərin tam həcmdə ödənilməsi vəzifəsi düşür ki, bu da ciddi maliyyə xərclərinə gətirib çıxarır.

Məhz mülki məsuliyyətin sığortası üçüncü şəxslərə dəymiş zərərlə bağlı təşkilatın əmlak maraqlarının qorunmasının ən etibarlı və effektiv metodlarından biridir. 

AXA MBASK Sığorta Şirkəti müxtəlif fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi zamanı məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta xidmətinin geniş spektrini təqdim edir. 

Mülki-hüquqi məsuliyyətin sığortası.

Sığortanın bu növü üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və/və ya əmlakına zərər vurmağa görə sığortalının mülki-hüquqi məsuliyyətinə uyğun olaraq sığorta təminatı verir.

Sığorta təminatı:

  • üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və/və ya əmlakına zərər vurmaqla bağlı sığortalının xərclərinin ödənişi,
  • sığortalının bütün məhkəmə və digər xərclərinin ödənişi.
  •  

İşəgötürənin məsuliyyətin sığortası.

Bu proqram özünün cazibədar işəgötürən imici barədə qayğılanan, işçilərinin həqiqətən qeydinə qalan şirkətlər üçün nəzərdə tutulub və şirkətin əməkdaşının sağlamlığına vurulan zərərə görə kompensasiya ödənişi üzrə xərclərə ciddi şəkildə qənaət etməyə imkan verir.

Bu sığorta növü Azərbaycan Respublikasının əmək və mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq işəgötürənin öz işçisinin sağlamlığına və həyatına dəyən zərərin ödənilməsi üzrə məsuliyyətini tam qarşılayır.

Məsuliyyət aşağıdakı şəxslər qarşısında sığortalana bilər:

  • əmək müqaviləsinə əsasən işini icra edən personal,
  • sazişə əsasən işini icra edən fərdi şəxslər,
  • təcrübə keçən tələbələr.
  •  

Daşıyıcıların məsuliyyətin sığortası.

Bu sığorta növünə əsasən sığorta obyekti yük daşıyarkən və ya nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri göstərərkən hüquqi və fiziki şəxslərin sağlamlığına, həyatına və ya əmlakına vurulan zərəri ödəmək mükəlləfiyyəti ilə bağlı sığortalının əmlak maraqlarıdır.

Bundan başqa, bu sığorta növü üzrə sığortalının sığorta hadisəsinin təfərrüatlarının araşdırılması, yükün xilas olunması üçün tələb olunan işlərin aparılması zərurəti ilə bağlı əlavə xərclərin çəkilməsi, sığortalının dövlət hakimiyyəti, məhkəmə və arbitraj orqanlarında maraqlarının qorunması ilə bağlı əmlak maraqları da əlavə olaraq sığortalana bilər.