AXA MBASK'a xoş geldiniz

İKİTƏRƏFLİ SIĞORTA

İKİTƏRƏFLI SIĞORTA yalnız  AXAMBASK Sığorta Şirkətində avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası şəhadətnaməsi yazdırmış müştərilərə təklif olunur.

İkitərəfli sığorta yol-nəqliyyat hadisələri zamanı hər iki tərəfi, yəni həm təqsirli olan avtomobilin sahiblərini,həm zərərçəkmiş üçüncü şəxsləri qoruma altlına alır.

Beləki, İKİTƏRƏFLI SIĞORTA məhsulu avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına bağlı aşağıdakı təminatları əhatə edir:

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

Sığorta müqaviləsində göstərilən avtomobilin istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə sığorta olunanın mülki məsuliyyətinin yaranması hallarına təminat verilir.

Sığorta limiti:

Hər bir hadisə üzrə və cəmi: AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə əlavə təminat

Sığorta müddəti ərzində sığortalanmış avtomobilin istifadəsi nəticəsində zərərçəkən üçüncü şəxslərin sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə onun sahibinin mülki məsuliyyətin yaranması halında, bu əlavə təminat üzrə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan hər bir avtonəqliyyat vasitəsinin sahibinə (sürücüsünə) bu bölmədə göstərilən sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir

Sığorta məbləği:                         

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN

Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Sığorta şirkəti səlahiyyətli dövlət orqanının tərtib etdiyi sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisənin baş verməsi faktını təsdiq edən sənəd(lər)in təqdim olunmasını tələb etdikdə, sığortalıya (sığorta olunana) və ya onun tələbi ilə üçüncü şəxsə bu əlavə təminat üzrə müəyyən olunmuş sığorta məbləği miqdarında sığorta ödənişi verilir. Sığortaçı bu sənədləri tələb etmədikdə, sığorta ödənişi verilmir.

Sığorta məbləği:                         

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

Sığortalanmış avtomobil istifadə olunarkən baş verən yalnız digər avtomobilin, piyadanın və ya heyvanların vurulması nəticəsində avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyətinin yarandığı halda, bu sığorta şəhadətnaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş real zərərə görə sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir.

Sığorta limiti:

Seçim 1.Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 500

Seçim 2. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 000

Seçim 3. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 500

Azadolma tədbiq olunmur  və sığorta limiti sığorta hadisələrin sayından asılı olmayaraq sığorta müddəti ərzində qüvvədədir.

QEYD: Bu əlavə təminat avtomobil tam (KASKO) sığortası təminatı deyil. Ona görə sığorta şəhadənaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş zərərlərin əvəzi yalnız Sığortalının AXAMBASK Sığorta Şirkətində buraxılmış icbari sığorta müqaviləsinə əsasən digər avtomobilin zədələnməsinə, piyadanın və ya heyvanların vurulmasına görə zərəçəkmiş üçüncü şəxslərə ödəniş verildikdə ödənilir.       

İstisnalar:

  • Avtomobil ağaclara, işıq dirəklərinə, səkilərə, baryerlərə, bina və tikililərə, digər qurğulara və sair bu kimi hərəkətsiz maneələrə dəydikdə;

  • Yağış, dolu, su basması, sel, daşqın, fırtına, qasırğa, tufan, zəlzələ və digər təbii fəlakət hadisələri nəticəsində;

  • Yanğın, partlayış, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkəti, oğurluq, qaçırma, atılmış və ya düşmüş əşyalar nəticəsində;

  • Avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyəti yaranmadığı (hadisənin baş verməsində təqsirli olmadığı) bütün hallar;

  • Bu əlavə təminatda göstərilməyən bütün digər hallar.


     

SEÇİM 1

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi:  250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 49


SEÇİM 2

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxszlər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1000

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN   

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 79


SEÇİM 3

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN  

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 99

 

Тарифы

 

  Тип автотранспортного средства

 Коэффициент

Страховая Премия

1.

  Легковые автомобили и другие, произведённые на их базе, автотранспортные средства – по объёму их      двигателя:

   

-          50 см3 – 1500 см3

1

50

-          1501см3 – 2000 см3

1,5

75

-           2 001 см3 – 2500см3

2

100

-          2501 см3 – 3000 см3

2,5

125

-          3001 см– 3500 см

3

150

-          3501 см3– 4000см3

3,5

175

-          4001 см3– 4500 см3

4

200

-           4501 см3– 5000  см3

4,5

225

-          Более 5000 см3

5

250

2.

  Автобусы, микроавтобусы и другие, произведённые на их базе, автотранспортные средства – по вместимости (количеству пассажирских мест):

   

-       9 – 16

3

150

-       Более 16

4

200

3.

  Грузовые автомобили и другие, произведённые на их базе, автотранспортные средства – по максимльно допустимой массе:

   

-       Не более 3500 кг

3

150

-       3501 кг – 7 000 кг

4

200

-      Более 7000 кг

5

250

4.

  Мотоциклеты и мотороллеры

1

50

5.

  Прицепы и полуприцепы

0,5

25

6.

  Тракторы и автотранспортные средства, используемые в дорожно-строительных работах, в лесном и сельском хозяйствах

1

50

7.

  Троллейбусы и трамваи

2

100

       
 

   Если владельцем автотранспортного средства является юридическое лицо, то начисляется 20%

   

 

OCAГО

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

Каждый человек, имеющий в собственности автомобиль, или фактически осуществляющий владение автомобилем, т.е. взявший автомобиль в аренду или водящий автомобиль по доверенности, либо эксплуатирующий автомобиль на других законных основаниях, обязан  застраховать свою гражданскую ответственность, связанную с использованием автомобиля на территории Азербайджанской Республики.   

Договор обязательного страхования гражданской ответственности заключается с целью возмещения ущерба,  причинённого здоровью физических лиц, а также имуществу физических и юридических лиц в результате использования автомобилей владельцами автотранспортных средств.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств  должен быть заключён только посредством соответствующей информационной системы и действителен  только при наличии в информационном ресурсе данной системы.

Страховым случаем признается факт возникновения гражданской ответственности по возмещению ущерба, причиненного здоровью и (или) имуществу третьих лиц, пострадавших в результате использования автотранспортного средства на территории Азербайджанской Республики.

Третьими лицами считаются, не являющиеся стороной  договора страхования  по обязательному страхованию гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств, пострадавшие в результате действия или бездействия страхователя, и в то же время обладающие правом на получение страхового возмещения физические лица, а в случае смерти физического лица - члены его семьи, либо юридические лица, или их законные наследники.

Члены семьи страхователя и/или застрахованного лица не считаются третьими лицами. 

Страховые суммы по договору обязательного страхования гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств за ущерб, который может быть причинен третьему лицу, определены следующим образом:

· по возмещению вреда,  причинённого здоровью одного физического лица – 5000 манат при условии, что сумма страховых выплат физическим лицам за причинённый здоровью вред по одному случаю не будет превышать 50.000 манат;

· по возмещению вреда,  причинённого имуществу третьих лиц – 5000 манат.

Страховые суммы по договору страхования, независимо от осуществления соответствующих страховых выплат, не меняются в течение срока действия этого договора. 
 

Справка о дорожно-транспортном происшествии, выдаваемая Государственной Дорожной Полицией (подлежит  подтверждению), подтверждающая факт наступления обстоятельств, которые могут считаться страховым случаем, не требуется при наличии каждого из нижеследующих условий, а также при условии предоставления в страховую компанию соответствующего протокола, составленного участниками происшествия:

·  происшествие произошло с участием не более чем  двух автомобилей и на момент проишествия гражданская ответственность обоих владельцев автомобилей была застрахована в обязательном порядке;   

·  при отсутствии спора между сторонами по определению лица виновного в  возникновении происшествия;

·  в результате происшествия не причинён вред здововью;

·  ущерб, причинённый в результате происшествия, предполагается со стороны участников происшествия и страховщика в разумных пределах, не превышая  1000 манат. 

Страхование недвижимого имущества

Обязательное страхование недвижимого имущества

Обязательное страхование недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам или находящегося в фактическом владении их, предусматривает возмещение ущерба, причинённого  недвижимому имуществу (жилым домам, зданиям, квартирам, строениям и другим жилым площадям)в связи с повреждением, уничтожением или иной утратой в результате пожара или других обстоятельств

Случаи, покрываемые страхованием

 Обязательное страхование недвижимого имущества обеспечивает возмещение ущерба, причинённого  недвижимому имуществу в связи с повреждением, уничтожением или иной утратой в следующих случаях:

·  пожар, удар молнии;

·  взрыв газа, используемого в быту или производстве;

·   короткое замыкание в электропроводке;

·  взрыв паровых котлов, складов газа, газопроводов, машин, аппаратов и иных подобных установок или приборов;

·  авария водяных, тепловых, канализационных труб и  систем пожаротушения, а также затопление в результате поступления воды из соседних строений, жилых и нежилых помещений, жилых домов и зданий, квартир, комнат;

· падение, сброс, удар, разрушение, слив какого-либо предмета  или его частей и другое воздействие подобного рода;

·  столкновение с наземным транспортным средством;

·  стихийные бедствия — землетрясение, вулкан, буря, ураган, гроза, град, сель, наводнение, ливень, оползень;

·  действия третьих лиц .

Страховая сумма и Франшиза

Страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в городе Баку – 25.000 манат, франшиза – 250 манат; Страховая премия 50 азн
Страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в городах Гянджа, Сумгаит и Нахичевань – 20.000манат, франшиза – 200 манат; Страховая премия 40 азн
Страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в других населённых пунктах – 15.000 манат, франшиза – 150 манат. Страховая премия 30 азн

ОСОВНИ

Обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества  

Юридические лица, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, должны в обязательном порядке застраховать гражданскую ответственность в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, фактическим владельцем которого являются, а также арендованного или управляемого на основании доверенности, либо владельцем которого являются  на других законных основаниях. 

Обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества применяется с целью возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации соответствующего имущества, в том числе при проведении строительных, ремонтных, реконструкционных или иных работ на территории данного имущества.

Под недвижимым имуществом, подразумеваются здания, сооружения, установки, площади, которые эксплуатируются юридическими лицами для своей деятельности, а также физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, для своей предпринимательской деятельности.

Факт возникновения гражданской ответственности по возмещению ущерба, причиненного здоровью и (или) имуществу пострадавших третьих лиц в результате эксплуатации недвижимого имущества, в том числе ведения строительных, ремонтных, реконструкционных и иных работ на территории данного имущества, в следующих случаях считается страховым случаем:

- пожар, возникший в результате использования электрических или газовых приборов, либо последствия мер, принятых для предотвращения такого пожара;

- взрыв газа;

- короткое замыкание в электропроводке;

- затопление в результате аварии в водяных, тепловых и канализационных линиях;

- падение, сброс, удар, разрушение, слив какого-либо предмета или его частей и другое воздействие подобного рода.

 

Третьи лица по обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества 

За исключением членов семей страхователя и (или) застрахованного  третьим лицом признаются лица, не являющиеся стороной соответствующего договора обязательного страхования, пострадавшие в результате действия или бездействия страхователя, а также лица, вошедшие в место нахождения любого имущества, в том числе на территорию ведения строительных, ремонтных, реконструкционных или иных работ, если доступ на данную территорию не запрещен в соответствующем порядке, а также члены их семей.

Страховые суммы по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества определены следующим образом:

- по вреду, причиненному здоровью одного физического лица — 5.000 манат при условии, что общая страховая сумма по вреду, причиненному здоровью  физических лиц, не превышает 50.000 манат;

-  по ущербу, причиненному имуществу, — 50.000 манат